http://www.meoszhatter.hu/img/ures2.gif

 

http://www.meoszhatter.hu/img/ures5.gifhttp://www.meoszhatter.hu/img/ures6.gif

http://www.meoszhatter.hu/img/ures8.gifhttp://www.meoszhatter.hu/img/ures9.gif

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

 

1.    Tag-nyilvántartó:

A tagnyilvántartó egy olyan részben automatizált, elektronikusan működő, informatikai nyilvántartási rendszer, amelynek tartalmát a MEOSZ Szövetség tagszervezeteiben tagsági jogviszonyt létesítő, tagsági jogviszonyban álló természetes személy tagjainak meghatározott adatai adják.

2.    Kezelt adatok:

Személyes adatok: ezen belül különleges adatok is, nevezetesen: egészségi állapotra, gazdasági helyzetre, érdekképviselethez tartozásra vonatkozó adatok: (teljes név, születési név, lakcím, levelezési cím, születési hely- és idő, anyja neve, családi állapot, fogyatékosság, egyéb egészségi állapot, segédeszköz-használat, gépkocsi-használat, lakhatási körülmények, foglalkozás, iskolai végzettség, tagsági jogviszonnyal kapcsolatos adatok)

3.    Az adatkezelés célja:

Az adatkezelés nem nevesített formában történő, összesített statisztikai célokat, valamint a MEOSZ és a tagszervezetei közötti belső pénzügyi- pályázati elszámolási célokat szolgál.

4.    Az adatkezelés előfeltételei:

4.1    Az adatkezelés jogalapja:

A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény

2011. évi CLXXV. törvény Az egyesülési jogról. a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról.

4.2   Az adatvédelmi Biztos nyilvántartásba vétele:

5.    Az adatkezelés feltételei:

5.1   Az adatok forrása:

Az adatok forrása a természetes személy érintett önkéntes adatszolgáltatása, amelyet az adatfeldolgozó tagszervezet erre felhatalmazott tagja vagy munkavállalója a tag-nyilvántartóban elektronikusan rögzít. Az adatok kezeléséhez történő előzetes hozzájárulási nyilatkozat, és tájékoztatás elektronikus formában elérhető a Tagnyilvántartó rendszeren belül, és a rendszerbe történő belépés technikai feltételeként funkcionál. A természetes személy tag a tagsági jogviszony létesítésekor papíralapú nyilatkozatban járul hozzá adatainak kezeléséhez, amely nyilatkozatot a tagszervezet megőrizni köteles.

5.2   Adatkezelésre jogosultak:

a)      az adat-feldolgozó tagszervezet erre felhatalmazott, kizárólagos saját egyesületi felhasználó névvel- és jelszóval rendelkező tagja, munkavállalója,

b)     a MEOSZ rendszergazda,

c)      a MEOSZ ügykezelő,

d)     az összes többi tagszervezet

Az a) pont szerinti jogosult adatkezelési jogköre az alábbiakra terjed ki:

aa)    adatok gyűjtése, rögzítése, módosítása, megtekintése, egyes természetes személyek adatainak lekérdezése, adatok zárolása,

ab)    adatösszességek lekérdezése, statisztikai számítások elvégzése, adatösszességek csoportos szűrése,

A b) pont szerinti jogosult adatkezelési köre az alábbiakra terjed ki:

ba)    Az adatvédelmi jogszabályok, valamint jelen Adatkezelési Szabályzat alapján valamennyi adatkezelési résztevékenységre

A c) pont szerinti jogosult adatkezelési jogköre az alábbiakra terjed ki:

ca)    összesített adatösszességek lekérdezése, statisztikai számítások elvégzése, adatösszességek csoportos szűrése,

A c.) pont szerinti adatkezelési jogosult adatkezelési jogköre nem terjed ki az a) pont szerinti jogosult aa) alpontban meghatározott adatkezelési jogkörére.

A d.) pont szerinti jogosultak adatkezelési jogköre kizárólag az a.) pont ab.) alpontjában meghatározott adatkezelési résztevékenységekre terjed ki.

6.    Adatkezelés, adat-befogadás szabályai:

6.1   Adat-befogadás:

Az adatok befogadása a természetes személy érintettnek az írásbeli nyilatkozatával történik, amely nyilatkozat kötelezően tartalmazza a tagsági jogviszony létesítésére vonatkozó szándéknyilatkozatot, valamint az adatkezeléshez történő kifejezett, és előzetes tájékoztatáson alapuló hozzájárulást, tartalmazhatja továbbá a természetes személy tag adatait. A nyilatkozatot a természetes személy tag aláírja. Ezt az aláírást követően kerül sor az adatoknak a Tag-nyilvántartóban történő elektronikus rögzítésére. A természetes személy tag papíralapú nyilatkozatát az adat-feldolgozó tagszervezet köteles megőrizni.  

6.2   Az adatok megőrzésének időtartama, archiválása, törlése, zárolása:

Az adatokat az adat-feldolgozó tagszervezetek – eltérő jogszabályi rendelkezés, vagy a saját belső szabályzataik eltérő rendelkezése hiányában – a megfelelő személyi, tagsági állapot feltüntetése mellett (ld: kilépett, elköltözött, elhunyt) időkorlát nélkül megőrizhetik. Az adat-feldolgozó tagszervezetek, valamint a MEOSZ, mint adatkezelő számára tilos természetes személyekhez tartozó, velük közvetlenül kapcsolatba hozható adatok továbbítása. Mind a tagszervezetek, mind a MEOSZ kizárólag összesített adatösszességeket továbbíthat, kizárólag az adatkezelés 14.2. pontban meghatározott céljának megvalósítása érdekében. Az adatok másolása tilos, ide nem értve a közérdekből nyilvános adatok közzétételét (pl: közhasznúsági beszámoló). Kizárólag a tévesen rögzített adatok törölhetők, egyéb okból adat a rendszerből nem törölhető, nem zárolható, nem semmisíthető meg.      

 

 

http://www.meoszhatter.hu/img/ures11.gif

http://www.meoszhatter.hu/img/ures13.gif